unfiform

Nieuws SV AVRM

Commissie Wet Wapens en Munitie adviseert snelle moderniseringsslag

(Bron: KNJV)

De commissie Wet Wapens en Munitie (WWM) heeft vandaag haar adviesrapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’ aangeboden aan minister van Veiligheid en Justitie Yeşilgöz-Zegerius. In het rapport is een aantal adviezen opgenomen om de Wet wapens en munitie te vereenvoudigen, zoals het verlengen van de geldigheidsduur van de jachtakte naar vijf jaar en het definitief afschaffen van de e-screener. Als het aan de commissie ligt, worden de eerste aanpassingen in de wet op korte termijn doorgevoerd.

De vijftien leden van commissie WWM, onder voorzitterschap van Chris van Dam, vertegenwoordigden diverse partijen uit het veld. Jeroen Hoefnagels, jurist bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, was namens de Nederlandse jagersverenigingen benoemd in deze commissie. De afgelopen tien maanden hebben de commissieleden de problemen met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie geïnventariseerd en een advies geformuleerd hoe de onderliggende regelgeving van de Wet wapens en munitie te moderniseren.

“Het is een goede zaak dat stakeholders uit het werkveld worden betrokken bij het tot stand komen van werkbare regels in de gemoderniseerde Wet wapens en munitie”, stelt Hoefnagels, die terugkijkend op de afgelopen tien maanden ook concludeert dat de brede samenstelling van de commissie heeft bijgedragen aan het verbeteren van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking van de betrokken partijen.

De volgende aanpassingsvoorstellen zijn relevant voor jachtaktehouders:

  1. Verleng de geldigheidsduur van de jachtakte van één naar vijf jaar

Het verlengen van de geldigheidsduur naar vijf jaar past binnen de kaders van de Europese Vuurwapenrichtlijn, die lidstaten de ruimte geeft om vergunningen voor het voor handen hebben van wapens met tussenpozen van maximaal vijf jaar te herzien. In de huidige wetgeving komt de termijn van vijf jaar ook terug als geldigheidsduur van een ontheffing en van de erkenning (als wapenhandelaar). Het ligt voor de hand om hierop aan te sluiten. De maatregel zal ook een positief effect hebben op de administratieve lasten van met name de politie.

Voor jongeren van 18 tot 25 jaar dient de bestaande praktijk van de jaarlijkse thuis-controle gehandhaafd te blijven. Dit is een waardevol contactmoment. Ook moet er voor verenigingen een meldplicht komen, vooral het geval zij ongewenste situaties niet kunnen oplossen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een achteruitgang van de geestelijke gesteldheid van een lid op zodanige wijze dat overwogen moet worden de wapenvergunning vroegtijdig in te trekken.

  1. Vereenvoudig de wapenvergunning

Stap over op één eenduidige wapenvergunning en schrap de begrippen verlof, akte, consent en ontheffing. Geef deze gemoderniseerde wapenvergunning uit in een vorm van een creditcard en vermeldt op de achterkant waartoe iemand gerechtigd is, net zoals bij een rijbewijs.

  1. Stop definitief met de e-screener

De commissie adviseert om definitief te stoppen met de e-screener; de computergestuurde psychologische test voor een wapenvergunning. In plaats daarvan is het verstandiger om te investeren in:

  • continue screening;
  • het invoeren van een meldplicht voor bestuurders van verenigingen;
  • het actief bevragen van referenten;
  • blijvende aandacht voor thuiscontroles.
  1. Stel het lidmaatschap bij een erkende koepel aangesloten vereniging verplicht

De commissie WWM staat een strakke en heldere organisatiestructuur voor: alleen schieten, verzamelen, handelen, airsoftsport beoefenen in het kader van een verplicht lidmaatschap van een vereniging of organisatie die is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende landelijke koepel. Het systeem van certificering en verplicht lidmaatschap moet voor alle doelgroepen gelijk zijn, al zal de invulling van de afspraken per doelgroep sterk kunnen verschillen.

De commissie WWM licht dit als volgt toe: “Een verplicht lidmaatschap voor elke jager lijkt niet te realiseren en is ook niet nodig, omdat het huidige systeem goed werkt. Wel lijkt het zinnig om te onderzoeken of Wildbeheereenheden verplicht aangesloten moeten zijn bij een landelijke gecertificeerde organisatie, zoals de Jagersvereniging of NOJG. Het gros van de Wildbeheereenheden is daar nu al lid van. Certificering en verplicht lidmaatschap van de Wildbeheereenheid kan een functie vervullen in het gelaagde model van veiligheid. Een goede manier om de erkenning vervolgens vorm te geven, is in een convenant.”

  1. Legaliseer het gebruik van geluiddempers

De geluiddemper is in ons omringende landen toegelaten en is daar gemeengoed in de jachtpraktijk. In Nederland is het gebruik van de geluiddemper sinds 2017 inmiddels wel mogelijk onder de Wet natuurbescherming. Vanuit het natuurbeleid zijn er dus geen zwaarwegende argumenten tegen het gebruik van geluiddempers bij faunabeheer. Echter, een jager zonder dienstbetrekking kan nog niet de benodigde vergunning hiervoor aanvragen. Een vergunning voor een geluiddemper wordt tot op heden onder de Wet wapens en munitie alleen afgegeven ‘voor beroepsdoeleinden’.

De commissie WWM pleit voor het legaliseren van geluiddempers, uitsluitend voor geweren voor zowel de jacht als de schietsport. Een geluiddemper neemt het geluid van het schot niet compleet weg, maar maakt het minder schadelijk voor de gebruiker. Een bijkomend voordeel in de jacht is dat met een geluiddemper het wild (en de omgeving) minder worden verstoord. Op deze manier kan wildbeheer efficiënter plaatsvinden.

De commissie WMM sprak bij het overhandigen van het adviesrapport de wens uit om de breed gedragen, praktische oplossingen uit het rapport, die snel te realiseren zijn ook daadwerkelijk op korte termijn aan te pakken.

Lees hier het volledige rapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.