Nieuws SV AVRM

Rapport eerste verkenning nieuwe monitoringstool psychische gesteldheid gereed

(Bron: Jagersvereniging)

Rapport eerste verkenning nieuwe monitoringstool psychische gesteldheid gereed

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek laten doen naar het beoordelen en monitoren van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters. Dit omdat het ministerie nog altijd op zoek is naar een geschikt beoordelingssysteem, nadat twee jaar geleden het gebruik van de e-screener werd opgeschort. Het rapport van het verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In juli 2022 werd het gebruik van de digitale psychologische toets, oftewel de e-screener, bij het aanvragen van een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof opgeschort. Het systeem werkte niet en leidde tot rechtszaken van jagers die onterecht na jaren ineens als ‘ongeschikt’ werden gekwalificeerd op basis van deze ondeugdelijke digitale vragenlijst. Vervolgens werd vanuit de overheid teruggegrepen op de vertrouwde toetsingsmethode om de betrouwbaarheid van de akteaanvrager te toetsen: het WM32-formulier. Het gedateerde formulier kreeg een update en moest tijdelijk uitkomst bieden bij nieuwe aanvragen.

Eerste stap

Het ministerie heeft met het laten opstellen van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut een eerste stap genomen naar het definiëren van een methode die volgens haar beter geschikt zou zijn om de psychische gesteldheid te toetsen.
Na een eerste lezing van het rapport bespeurt de Jagersvereniging de intentie om het proces daar naartoe zorgvuldig te doorlopen. Dat beschouwt de Jagersvereniging als voorzichtige vooruitgang in dit dossier. Dit is ook van belang om niet te vervallen in dezelfde fouten die tot de problemen rondom de invoer van de e-screener in 2019 hebben geleid. De Jagersvereniging heeft altijd aangegeven voorstander te zijn van screening van de psychische gesteldheid van de aanvrager, mits deze betekenisvol is en de menselijke maat daarbij niet verloren gaat.

Eenzijdige benadering

Wel plaatst de Jagersvereniging kanttekeningen bij het eenzijdig benaderen van het onderwerp door de experts die hebben deelgenomen aan de kennistafels, en sommige oplossingsrichtingen die in het verslag worden beschreven. Daarbij ontbreekt veelal het perspectief van de uitvoerders (jagers en verlofhouders).

De Jagersvereniging verwacht dat in de volgende stap de stakeholders worden betrokken in wat een langjarig proces lijkt te worden om te komen tot een passend beoordelingssysteem. Het betrekken van de expertise van de stakeholders op dit dossier is onontbeerlijk om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldige en werkbare toetsing van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters.

Lees hier het volledig rapport.

KNJV

Op bezoek bij een Belgische FN wapen verzamelaar

Recent ben ik op bezoek geweest bij een Belgisiche wapenverzamelaar, die alle wapens verzamelt van FN Herstal.

De bekende wapen en munitie fabriek uit het Belgische Herstal.

https://fnherstal.com/en/

Helaas heeft Nederland geen wapen fabriek meer, en ook geen munitie fabriek.

Wanneer je bij deze wapen verzamelaar, de ruimte betreed waar alles ten toon gesteld is, zie je een enorme collectie FN wapens.

En ja hoor, deze meneer X heeft alle verzamelaars vergunningen hiervoor.

Omdat ik zelf ook een Fal heb, ging mijn hart hier sneller kloppen, elke Fal die FN geproduceerd heeft kan je hier terug vinden, zelfs de diverse para Fals en Fal O, enzv...

Je zie op de fotos ook vele semi en vol automatische wapens, zoals M16, AK-47, Uzi, lucht afweer, Browning .50, Scars, P 90, enorme collectie Browning pistolen, FNC's, FN cal, alle soorten Fal's die er ooit zijn geproduceerd, en ook diverse anti tank wapens.


Gewoon te veel om op te noemen, zie de foto's hieronder.

FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens
FN wapens

Ingebrekestelling of niet?

(Bron: Sport-schutter.nl)

We weten allemaal dat als je een wapen of wisselset koopt je daar het benodigde papierwerk voor moet invullen. Vervolgens laten ondertekenen bij het bestuur van je vereniging en daarna mag de hele handel op de post naar KCT. En dan begint het grote wachten…. Maar wat nou als je na 8 weken nog steeds niks van KCT gehoord of ontvangen hebt? Stuur je wel of geen ingebrekestelling? En zo ja wat levert je het dan op?

Op het moment van schrijven hoor ik veel schutters klagen over de lange doorlooptijd van diverse KCT regio’s. Maar één enkele regio schrijft bij in een paar dagen tot een week. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk je papieren in huis hebben zodat je zo snel mogelijk je wapen of wisselset op kunt halen. Het is zo geregeld dat KCT officieel 8 weken de tijd heeft om je aanvraag te behandelen. Maar wat als deze 8 weken niet gehaald wordt?

Beslistermijn

De overheid moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over je aanvraag. Deze periode noemen we het beslistermijn. In ons geval ligt het beslistermijn vast in de wet. KCT moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. De beslistermijn kan in de meeste gevallen éénmalig verlengd worden met maximaal 6 weken.
Let op! Dit moet gebeuren binnen de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken. De aanvrager wordt van de verlenging van de beslistermijn tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.

De ingebrekestelling

Na het vervallen van het beslistermijn (met of zonder verlenging) kan je een ingebrekestelling sturen naar KCT. Dus voor alle duidelijkheid: na 8 weken zonder verlenging vanaf de start van de aanvraag OF na 14 weken met verlenging vanaf de start van de aanvraag. Hiermee geef je aan dat de maximale beslistermijn is verstreken en dat je een uitspraak verlangt.

Procedure

Het in gebreke stellen stelt niet veel voor en is eenvoudig.
De ingebrekestelling kan je hier vinden:
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-1384c6e2-b48a-4293-ae4e-3e0930c6ede7/pdf

Print deze uit, vul de gevraagde gegevens in en stuur deze per post naar de afdeling KCT. De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. 

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:

 • € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
 • € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
 • € 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

Bovenstaande staat beschreven op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/beslissing-aanvraag-bezwaar-te-laat

Je krijgt dan uiterlijk 2 weken nadat de beslissing is gevallen een berekening van de verschuldigde dwangsom binnen. Eventueel kan je hier beroep tegen aantekenen maar je kan er geen nieuwe dwangsom voor sturen aangezien het een aanvraag is. Binnen 6 weken wordt deze dwangsom dan aan de aanvrager voldaan.
Zie hiervoor ook de Circulaire dwangsom:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042026/2019-03-01#Circulaire.divisie1_Circulaire.divisie1.1

Afwegingen

Ondertussen heb ik al tal van redenen gehoord over het wel of niet versturen van een ingebrekestelling. Eerlijk is eerlijk, tot nu toe was ik ook terughoudend met het sturen hiervan maar, als we dan toch eerlijk zijn, ik heb het ook nog niet hoeven te gebruiken. Tot nu toe is mijn langste wachttijd iets van een week of 3-4 geweest. De voornaamste reden die ik hoor is dat schutters denken dat als ze een ingebrekestelling sturen ze verwachten dat ze in de toekomst tegengewerkt worden. Dit is niet waar, uit diverse hoeken heb ik vernomen dat schutters die een ingebrekestelling gestuurd hebben in het verleden geen andere omgang hebben met KCT medewerkers nadat dan voordat ze deze ingebrekestelling verstuurd hebben.

Weer andere hoor ik zeggen “Ach, ze hebben het druk.. het komt wel”. Dat klopt, je nieuwe bijlage komt vanzelf een keer…. ooit. Maar stel je hebt een wapen gekocht en deze ligt in bewaring (stalling) bij de wapenhandel. Dit kost je maandelijks geld. Hoe langer het duurt hoe meer geld het je kost terwijl daar een maximum aan moet zitten van 8 weken doorlooptijd (mits uitgesteld). Ik heb recent zelfs iemand gehoord die 4 maanden heeft gewacht op een bijschrijving.

De meest vreemde reden die ik heb gehoord om geen ingebrekestelling te sturen was iets in de trend van “Ach, schietsport is maar een hobby”. Deze deed wel even mijn wenkbrauwen fronzen. Ja klopt, het is een hobby… maar je legt er wel elk jaar weer flink wat geld voor neer in de vorm van leges. Werd er niet ooit eens gezegd dat de leges voor het bijschrijven, aanvragen of verlengen van het verlof kostendekkend moest zijn? AHA! Dan mag je ook verwachten dat voor dat geld de beslistermijnen gehaald worden.

Een reden om juist wel een brief de kant van KCT op te sturen is dat je hiermee aankaart dat er een beslistermijn wordt overschreden. Als dat eenmalig gebeurt zal de korpsleiding daar niet zo veel mee doen. Maar wat als (veel) meer schutters hier gebruik van maken? In dat geval zal er iets moeten veranderen bij de betreffende afdeling KCT om de beslistermijnen wel te halen. Het kaart dus ook een breder probleem aan.

Als bovenstaande nog steeds kunt accepteren en geen ingebrekestelling wil sturen, bedenk je dan dat aan de andere kant er voor jou geen mogelijkheid is om uit te stellen. In het geval van verlofverlenging moet je ook je gegevens aanleveren. Je kan dan niet aangeven dat je WM32 formulier of pasfoto pas over 4 weken komt want je hebt er nog geen tijd voor gehad. Niet (op tijd) voldoen aan de regels is inleveren verlof.

Afspraken en termijnen zijn er voor beide partijen. Wanneer een partij (schutter of overheid) daar niet aan voldoet mag je daar best werk van maken.

En wat zou ik zelf doen?

Op dit moment wacht ik ook 7 weken op een bijschrijving en heb ik nog geen officiële verlenging van het beslistermijn ontvangen. Kortom, over één week gaat er een brief de deur uit mits ik mijn nieuwe bijlage en WM2 mag ontvangen voor die tijd of ik een officiële verlenging binnenkrijg.

Ik ben benieuwd. Heb jij al eens gebruik gemaakt van de ingebrekestelling of sta je op het punt er eentje te sturen? Of zou/ga je helemaal geen ingebrekestelling sturen? Reacties kunnen in de comments!

Groet,

Sportschutter.

sport-schutter.nl

SVAVRM ALV 2024

Beste lid,

Op 22 juni 2024 wordt de algemene ledenvergadering van de SV AVRM gehouden in het clubgebouw van SSV Remington te Venray.

De aanvang is om 10.00 uur.

Het adres is: Sinnestraat 7  5808 BR  Oirlo

 

Bestuur SV AVRM

Inperking aantal patronen van de baan (bij wijziging BAL)

(Bron: KNSA)

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL). Op zichzelf was de mededeling van het Ministerie van I&W om het BAL aan te passen zodat particulieren een beperkte hoeveelheid kruit thuis kunnen opslaan, positief. Immers, de huidige voorschriften in het BAL zijn voor de meeste sportschutters die thuis los kruit voorhanden hebben – en dat zijn Historische-Wapensschutters en herladers – vrijwel niet na te leven. Een nieuwsbericht daarover heeft u kunnen lezen op 3 oktober 2023: Opslag kruit: positieve intentie bij Ministerie I&W voor uitzondering

Echter, een onderdeel van die wijziging in het BAL was ook het in de ogen van de KNSA onzalige en onaanvaardbare voornemen van het Ministerie om het maximumaantal patronen dat verlofhouders thuis voorhanden mogen hebben, te verlagen van 10.000 naar 5.000 patronen. Tot die tijd geldt er een zogenaamde ‘gedoogregeling’ waarover wij publiceerden in ons nieuwsbericht van 12 december 2023: Tijdelijke gedoogregeling voor opslag van kruit door sportschutters

Tegen dat voornemen heeft de KNSA in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt in september 2023. Tot ons genoegen heeft het Ministerie van I&W ons onlangs per brief laten weten de argumenten van de KNSA plausibel en steekhoudend te vinden en van dat voornemen af te zien. En dat is een positief bericht.

Meldplicht:

De KNSA heeft in het schrijven aan het Ministerie ook verzocht om, wanneer het BAL zodanig wordt gewijzigd dat ook particulieren kruit voorhanden kunnen hebben, de in het BAL voorgeschreven meldplicht voor het in bezit hebben van kruit, in te trekken. Het Ministerie van I&W heeft begrip voor de zorgen die de KNSA heeft geuit met betrekking tot de openbaarmaking van persoonsgegevens omdat met die meldplicht onbevoegden en ongewenste personen kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens van verlofhouders. En dat is vanwege het bezit van vuurwapens en munitie, een veiligheidsrisico.

Het Ministerie had al eerder toegezegd te zullen onderzoeken hoe de persoonlijke gegevens afgeschermd kunnen worden van de openbaarheid, en heeft ons nu laten weten dat de mogelijkheden daartoe technisch aanwezig zijn. Het Ministerie van I&W zal onderzoeken op welke wijze die afscherming mogelijk is en heeft toegezegd die bescherming te zullen bieden.

knsa

Meer artikelen...

 1. Privacy lijkt onvoldoende gewaarborgd bij e-screener
 2. VOG digitaal te ontvangen
 3. Kosten van de ambtshalve verlenging mocht niet!
 4. Fasering anno 2024, hoe zat het ook al weer?
 5. Omgevingsvergunning in verband met herladen
 6. Schieten met het pistool Walther PPK 7.65mm
 7. Totaal overzicht KNSA gereglementeerde disciplines
 8. Tijdelijke gedoogregeling voor opslag van kruit door sportschutters
 9. Aanpassing tarieven bewaarloon en Europese vuurwapenpas
 10. Oorlog in de Peel
 11. Bewaarloon wapens en uitgifte vergoeding Europees vuurwapenpas fors omhoog per 1 jan 2024
 12. Opslag kruit: positieve intentie bij Ministerie I&W voor uitzondering
 13. Schietagenda SV AVRM 2024
 14. Veel gestelde vragen (FAQ) Wet wapens en munitie
 15. Minister schaart zich grotendeels achter adviezen Commissie Wet Wapens en Munitie
 16. Minister reageert met Kamerbrief op eindrapport Commissie Wet wapens en munitie
 17. Beleidsreactie eindrapport commissie Wet wapens en munitie
 18. Schieten met de Savage 110 FP Tactical
 19. Schieten met de MP-5 Heckler & Koch
 20. Op bezoek bij een wapenverzamelaar
 21. Uitnodiging ALV SV AVRM zaterdag 27 mei 9.30
 22. Publicatie Staatscourant defensiemedewerking schiet mogelijkheden
 23. VERLENGEN JACHTAKTES
 24. Verlenging jachtakten
 25. Commissie Wet Wapens en Munitie adviseert snelle moderniseringsslag
 26. Minister neemt eindrapport commissie Wwm in ontvangst
 27. Vervoer vuur wapens naar / door Groothertogdom Luxemburg
 28. Schietagenda SV AVRM 2023
 29. Wijziging WM32-formulier
 30. Kamervragen E-screener
 31. Onzekerheid inzake kruitopslag houdt nog aan
 32. Vergunningen en Verloven Politie Limburg
 33. Eerste verlofaanvragen weer mogelijk; Rwm is gewijzigd
 34. Gevolgen opschorten Escreener voor nieuwe aanvragers jachtakte/verlof
 35. Politie: Ontwikkelingen omtrent verplichting E-Screener test
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.