Nieuws SV AVRM

Voornemen om bewaarloon wapens en munitie bij Politie te verhogen

(Bron: NOJG)

Bericht: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hierbij willen wij U informeren over het voornemen tot wijzigen (verhogen) van het bewaarloon zoals vermeld in artikel 47, lid 4, van de Rwm. Naar aanleiding van een kostenanalyse door de korpschef van de politie is het voornemen om het bewaarloon te wijzigen naar € 15,00 per wapen per kalendermaand.

In artikel 8 van de Wwm is bepaald in welke gevallen een wapen of munitie in bewaring dienen te worden gegeven bij de korpschef van de politie. Verder is in artikel 8, lid 7, van de Wwm bepaald dat voor in bewaring gegeven wapens of munitie een bewaarloon is verschuldigd aan de korpschef, overeenkomstig bij regeling van Onze Minister gestelde regels. Het huidige bewaarloon (zoals vermeld in artikel 47, lid 4, van de Rwm) is sinds 1989 bepaald op € 2,27 per wapen per kalendermaand.

Het huidige bewaarloon is niet (meer) kostendekkend voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van vuurwapens en munitie. Derhalve is het voornemen om het bewaarloon te actualiseren.

Alvorens de wijziging daadwerkelijk kan worden doorgevoerd in de Rwm zullen er enkele (proces)stappen moeten worden doorlopen. Ik zal u nader informeren als duidelijkheid is wanneer de wijziging daadwerkelijk zal worden doorgevoerd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Criminaliteit en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 Ministerie van Justitie en Veiligheid

Pilot test-wedstrijd Geweer 24 april 2021: inschrijven is nu mogelijk!

(Bron: KNSA)

Door tussenkomst van NOC*NSF, is door de Rijksoverheid aan de KNSA toegewezen een pilot voor een test-wedstrijd op 24 april 2021. Het doel van deze pilots is om diverse sectoren, waaronder de Nederlandse sport, eerder te openen dan dat zonder testen mogelijk zou zijn. De overheid onderzoekt daarmee samen met de Nederlandse sportsector of deelnemers voldoende vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is om aan een evenement deel te nemen, wat de ervaring van deelnemers is om vooraf een coronatest te moeten doen en wat de ervaring van de organisaties is bij het controleren van een geldig negatief testbewijs.

De KNSA is, als één van de 11 sportbonden in Nederland, zeer verheugd met de toewijzing van deze test-wedstrijd. De KNSA zal hiervoor op het Schietsportcentrum Emmen een wedstrijd Groot Kaliber Geweer organiseren. Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 24 april 2021 op de daar aanwezige buitenbaan, op 100 en op 300 meter afstand.
Toeschouwers zijn bij de wedstrijd niet toegestaan.

 

Datum 24 april 2021 van 09.00 – 17.00 uur
Disciplines Standaard Geweer Liggend 100 en 300 meter (GKG)
Voorwaarde Verplicht tonen digitaal coronatestbewijs (QR-code op smartphone) (ook gevaccineerden)
Inschrijven Vóór 21 april 2021 tot 12.00 uur
Locatie Schietsportcentrum Emmen


Ga voor meer informatie naar de Evenementenpagina

Emmen

Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar verlofverlening

(Bron: KNSA)

n 2015 is door de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de korpscheftaken in het kader van de Wet wapens en munitie. De titel van dit onderzoek is “Op weg naar balans”.

De Algemene Rekenkamer heeft aangekondigd te onderzoeken hoe is omgegaan met de uit dat onderzoek voortvloeiende conclusies en aanbevelingen. Vrij vertaald gaat het dan om de wijze waarop de afdeling Korpscheftaken haar taak ten aanzien van de verlofaanvragen en verlofverlengingen uitvoert.

De Algemene Rekenkamer heeft de KNSA gevraagd om haar medewerking daaraan te verlenen door het bekendmaken van dit onderzoek en het verspreiden van een vragenlijst onder zoveel mogelijk verlofhouders.

Daarnaast heeft de KNSA haar medewerking toegezegd voor het bemensen van drie Focusgroepen in drie Politieregio’s, waarin ook de KNJV zal participeren.

Voor diegenen die een verlof hebben aangevraagd of verlengd, is die vragenlijst nu beschikbaar.

Klik hier voor een bericht van de Algemene Rekenkamer met een doorlink naar de desbetreffende vragenlijst.

Algemene Rekenkamer

 

Top Nederlandse krijgsmacht schaamt zich tegenover de Navo

(Bron: Trouw - )

Top Nederlandse krijgsmacht schaamt zich tegenover de Navo

De militaire top van Defensie, van links naar rechts. Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Hans Leijtens, commandant Koninklijke Marechaussee. Viceadmiraal Rob Kramer, commandant zeestrijdkrachten. Luitenant-generaal Dennis Luyt, commandant luchtstrijdkrachten.  Beeld Werry Crone
De militaire top van Defensie, van links naar rechts. Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Hans Leijtens, commandant Koninklijke Marechaussee. Viceadmiraal Rob Kramer, commandant zeestrijdkrachten. Luitenant-generaal Dennis Luyt, commandant luchtstrijdkrachten.Beeld Werry Crone

Commandanten van Defensie treden bij hoge uitzondering eenmalig naar buiten om alarm te slaan over de zorgwekkende staat van de krijgsmacht. Er heerst schaamte tegenover de Navo.

 

Het is uitzonderlijk dat deze leidinggevenden een boekje opendoen over de in hun ogen zorgwekkende staat van de krijgsmacht. Het is goed gebruik dat alleen de minister van defensie of de commandant der strijdkrachten in het openbaar praat over geldgebrek en andere materiële of personele problemen. “We willen dit éénmaal vertellen”, zegt viceadmiraal Rob Kramer, de commandant zeestrijdkrachten. “We vinden collectief dat de mensen wakker moeten worden.”

Onze schepen liggen in Den Helder aan de kade

In een interview in de Verdieping praten de defensie-bazen over de problemen die zij op de werkvloer ervaren, zoals de helft van de schepen die niet kunnen uitvaren door gebrekkig materieel en personeelstekorten. Aan verzoeken van de Navo om jachtvliegtuigen te leveren voor snelle interventies kan de luchtmacht niet voldoen. Defensie heeft grote moeite om jongeren te werven en – als ze eenmaal ‘binnen’ zijn – vast te houden. Kramer: “Wie bij de marine begint, denkt aan: ‘Join the navy, see the world’. Dan kan ik ze niet bieden als de schepen in Den Helder aan de kade liggen.”

De noodkreet komt niet toevallig op het moment dat partijen op het Binnenhof moeten gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Hun hoop is dat de coalitiepartijen straks in het regeerakkoord vastleggen dat Nederland bereid is te voldoen aan de Navo-norm van 2 procent. Op dit moment stokt de teller op een defensie-uitgave die gelijk is aan 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

Minister Ank Bijleveld pleitte onlangs voor miljarden extra, structureel, iets waar geen enkele politieke partij zich voluit aan committeerde in de verkiezingscampagne. Volgens Bijlevelds ‘Defensievisie 2035’ is er alleen al 4 miljard nodig om te komen aan het Europese gemiddelde van defensie-uitgaven. De defensietop vindt dat in ieder geval dit bedrag in het regeerakkoord moet komen.

De eigen veiligheid voor lief nemen

De vier leidinggevenden van de krijgsmachtonderdelen zien met lede ogen aan hoe Nederland de eigen veiligheid voor lief neemt. Luitenant-generaal Martin Wijnen, de commandant landstrijdkrachten: “Wij zijn dat kleine Gallische dorpje, dat zich onkwetsbaar waant. Mensen voelen het gewoon niet. We zitten te ver van het oosten af, te ver van het zuiden, om iets te zien van de dreigingen.” Kramer: “Andere landen zien beter dat de wereld geen roze krentenbol meer is. We hebben eerder in de geschiedenis voor een situatie gestaan die we aan zagen komen, maar we deden niets. Ik merk dat ik het moeilijk vind om er in deze termen over te praten. Dat heb ik in mijn 38 jaar bij Defensie niet eerder gedaan.”

Met enige regelmaat vergaderen de Navo-lidstaten over hun gezamenlijke missies. Dan wordt ook altijd even stilgestaan bij de bijdragen die de afzonderlijke landen leveren, zegt luitenant-generaal Dennis Luyt, de commandant luchtstrijdkrachten. “En op die momenten kijk ik even naar mijn schoenen, uit schaamte. Van de 27 Europese Navo-lidstaten bungelen wij in de onderste helft.” Wijnen: “Wij zijn als leden van een voetbalvereniging die geen contributie betalen, en ook nog eens geen bardienst doen.” Luyt: “En als we zelf aan de bar staan, laten we anderen het rondje betalen. Wij zijn die hele vervelende leden.”

Ministerie van Defensie

 

 

Uitspraak rechtszaak over het weigeren van een erkenning voor meer dan 3 kg kruit - zaak 2

(Bron: https://www.facebook.com/vuwa.peter)

Uitspraak rechtszaak over het weigeren van een erkenning voor meer dan 3 kg kruit - zaak 2

In aansluiting op onze eerder post van 2 april 2021 (de eerste rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kg kruit van erkenninghouders) werden we blij verrast met de snelle uitspraak van de rechter aangaande die tweede rechtszaak over het voor erkenninghouders voorhanden hebben van kruit zonder de beperking van de bekende maximaal 3 kilo.
In deze tweede rechtszaak betreft het een eiser die zowel sportschutter als jager is en over meerdere wapens van verschillende kalibers beschikt waardoor de beperking van het voorhanden hebben van max. 3 kg kruit voor hem onvoldoende is.
Zoals gemeld in onze bovengenoemde post (van 2 april 2021), heeft de rechter (van de tweede rechtszaak) ruggespraak gehouden met de rechter van de eerste zaak, waardoor het niet vreemd is dat ook deze rechter grotendeels de conclusies van zijn collega van de dag daarvoor volgt en beslist dat:

1. De politie geen beperkingen aan bestaande wetgeving (WECG = Wet Explosieven voor Civiel Gebruik) mag opleggen,
2. De WECG in deze leidend is aangaande de bepalingen voor wat betreft de opslag van kruit,
3. De politie uitsluitend een erkenning kan weigeren dan wel intrekken op basis van feitelijk gedragingen en misdragingen van de erkenninghouder.
Deze rechter geeft echter aan dat de jurisprudentie uitwijst dat het Justis wel is toegestaan om bij het verlenen van een erkenning, daaraan voorschriften te verbinden, mits op de juiste gronden. Daarbij verwijst de rechter naar een conclusie van de advocaat Generaal Widdershoven van afd. Bestuursrecht van de RvS van 12-11-2014 waarin staat:
a. Daarbij geldt wel, dat de voorschriften dienen te strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de toestemming is vereist ('specialiteitsbeginsel' genoemd),
b. Het bestaan van deze bevoegdheid wordt 'veelal' gebaseerd op het adagium: wie het meerdere mag (een vergunning weigeren), mag ook het mindere (een vergunning verlenen onder voorschrift).
Kijken we nu naar sub a., dan betekent dit dat de regels van de WECG met betrekking tot een erkenning dienen te worden nageleefd en geborgd.
Onder het begrip 'opslag van explosieven (kruit)' wordt begrepen dat de opslag van explosieven de erkenninghouder dient te zijn toevertrouwd (hij mag geen strafblad hebben, waardoor de kans op illegaal gebruik van explosieven geminimaliseerd wordt)
Met betrekking tot sub b:
Welke beperkingen erkenningverlener mag toepassen wordt niet vermeld; vaststaat dat de opslag van kruit bij particulieren gereguleerd wordt in het 'Activiteitenbesluit Milieubeheer'. Daarin staat dat particulieren tot 50 kg rookzwak buskruit in huis mogen opslaan.
In deze zaak is de politie / Justis aan zet om een valide grond te bedenken waarop de erkenning van meer dan 3 kg kan worden afgewezen.
Het is toch wel, op z’n zachts gezegd, heel vreemd dat een onafhankelijk instituut als een rechtbank, met een onpartijdige rechter, een van de partijen helpt bij het vinden van oplossingen waarbij de andere partij geschaad kan worden...

Gekker kan het hopelijk toch niet worden??

Wordt vervolgd en we blijven jullie op de hoogte houden.

de rechtspraak
 
de rechtspraakde rechtspraakde rechtspraakde rechtspraak 

Meer artikelen...

 1. Rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kilo kruit van erkenninghouders.
 2. Magazines Defensie Kiosk inzien
 3. Facebook live-sessie voor jagers, schutters en andere belangstellenden
 4. E-screener verder in de problemen
 5. Update: Binnen-schietbanen blijven gesloten tot en met 20 april 2021
 6. Publiekscontact afdeling kc-taken politie
 7. Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden
 8. Verstrekking jachtaktes en Europese wapenpassen hervat
 9. Rechtbank beveelt deskundigenbericht e-screener
 10. Wet wapens en munitie: CDA en SP komen met motie
 11. Opnieuw een stevige set vragen van Chris van Dam, aan de minister van Justitie en Veiligheid
 12. De wet wapens en munitie moet op de schop zodat het allemaal simpeler en helder wordt
 13. Meerderheid Kamer stemt voor grondige herziening Wet wapens en munitie en opschorting e-screener met extra jaar
 14. Motie Van Dam leidt tot verder uitstel e-screener bestaande verlofhouders
 15. mobiele telefoon nummers check!
 16. Moties over herinvoering e-screener en herziening Wet Wapens en Munitie
 17. KNSA richt zich tot Tweede Kamer inzake e-screener, herziening Wwm en coronamaatregelen
 18. Jagersvereniging over herziening Wet Wapens en Munitie: ‘Grondige renovatie is nodig’
 19. VERLENGING LANDELIJKE COVID-19 MAATREGELEN KORPSCHEFTAKEN
 20. Politie KCT: Update betreffende de COVID-19 maatregelen
 21. Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie
 22. KCT Politie: WEDEROM STOP KLANT-CONTACTEN
 23. Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten
 24. Update: Sluiting schietbanen door lockdown tot minimaal 19 januari 2021
 25. Verlengingen wapen verloven KCT
 26. Deskundigenbericht voor e-screener
 27. Terugkeer lockdown verandert niets voor de schietsport
 28. Contributie SV AVRM 2021
 29. Geen controle op verplichte interne competitie
 30. Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020
 31. Reactie Jagersvereniging op antwoorden minister Kamervragen over e-screener
 32. Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen CDA over de e-screener
 33. Mondkapjes op schietbaan Venray SSV Remington
 34. E-screener evaluatie rapport van TNO en werk instructie aan politie
 35. Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor de schietsport
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren