Nieuws

De verschillende WM formulieren uitgelegd

(Bron: SV John Cooper) 

Overzicht van de verschillende WM formulieren

WM 2 Verlof tot het verkrijgen van een wapen

WM 3 Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie

WM 4 Verlof tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie

WM 5 Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van verenigingswapens

WM 6 Verlof tot het voorhanden hebben van verenigingswapens

WM 7 Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van wapens t.b.v. een wapenverzameling

WM 8 Verlof tot het voorhanden hebben van wapens t.b.v. een wapenverzameling

WM 9 Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van munitie t.b.v. een munitieverzameling

WM 10 Verlof tot het voorhanden hebben van munitie t.b.v. een munitieverzameling

WM 11 Aanvraag voor verlof tot incidenteel vervoer t.b.v. particulieren

WM 12 Verlof tot incidenteel vervoer t.b.v. particulieren, ook: doorlopend verlof tot vervoer voor werknemers van erkenninghouders

WM 14 Verlof tot het dragen van wapens

WM 15 Aanvraag voor erkenning (wapenhandelaar)

WM 16 Bewijs van erkenning (wapenhandelaar)

WM 17A Aanvraag goedkeuring van de bestemming (voor export of doorvoer)

WM 18A Aanvraag consent tot uitgaan

WM 18B Aanvraag consent tot binnenkomen

WM 18C Bijlage bij aanvraag consent

WM 26 Blanco model, bruikbaar voor alle soorten verloven en geschikt voor automatische verwerking

WM 27 Bijlage bij WM26, te gebruiken wanneer er op het WM26 formulier te weinig ruimte is

WM 31 Model ontvangstbewijs als bedoeld in artikel 13 van Regeling Wet Wapens en Munitie.  Wanneer een vuurwapen permanent wordt ingeleverd bij een erkenninghouder (wapenhandel)

WM 32 Inlichtingenformulier (2018) ter vervanging van C4 en C5 inlichtingen formulier. Bedoeld om referenten en andere persoonlijke informatie op te geven bij aanvraag en verlenging verlof.

Sportschutters

Als sportschutter heb je doorgaans slechts te maken met de WM2, 3 en 4.
Met een WM3 kun je een aanvraag doen voor een wapen. Dit is het formulier dat je aan het bestuur van je schietvereniging geeft met het verzoek om dat te ondertekenen.
Als het bestuur het WM3 formulier heeft getekend kan je ermee naar de ambtenaar van Bijzondere Wetten die, als alles in orde is, een WM2 en een WM4 uitgeeft.

Het WM2 formulier dient als een soort van vrijwaringsbewijs en die laat je ondertekend en met dagtekening achter bij degene van wie je het wapen koopt. 
Het WM4 formulier is je eigenlijke verlof tot voorhanden hebben van wapens en bijbehorende munitie.
Voor sportschutters is een WM4 tevens een verlof tot vervoer van en naar de schietbaan, huis, erkende wapenhandel en na afspraak, de politie.

Degene van wie je het wapen hebt gekocht moet de van jou ontvangen WM2 weer inleveren bij de politie. Met het inleveren van de WM2 kan hij het wapen weer van zijn verlof af laten schrijven, en daarmee is de administratieve cirkel rondom het wapen weer rond.

Een vereniging kan ook verenigingswapens hebben. Deze staan op zogeheten verenigingsverloven (WM6) en worden beheerd door de wapenbeheerders van de vereniging.

Verder kun je soms te maken krijgen met formulieren in de 18-reeks als je wapens, wapenonderdelen of munitie wil in- of uitvoeren.

Bovenstaand overzicht is waarschijnlijk niet helemaal volledig, maar de meest voorkomende formulieren staan er wel op.

Als iemand aanvullingen heeft dan horen we dat natuurlijk graag.

wm3 formulier

Update leges 2019 wapen verloven

(Bron: KNSA)

donderdag 21 maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft per 1 januari 2019 de leges voor het aanvragen en het verlengen van wapenverloven verhoogd. Daarover is publicatie gedaan in de Staatscourant van 19 november 2018 inzake een wijziging in de Regeling wapens en munitie (Rwm).

Ofschoon de verhoging door de Minister van Justitie en Veiligheid in 2015 al was aangekondigd met de mededeling dat hij na twee jaar de leges alsnog op het in zijn ogen kostendekkende tarief zou vaststellen, heeft de Minister met dit besluit de KNSA overvallen. Nadrukkelijk is de afspraak gemaakt dat de KNSA bij de vaststelling van de nieuwe tarieven in een overleg zou worden betrokken en dat ook de KNSA inzicht zou worden verstrekt in de hieraan ten grondslag liggende onderzoeken. Dat is niet gebeurd en de KNSA heeft de Minister om opheldering gevraagd en ook bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van deze leges. Tot op heden is daarop helaas geen reactie gekomen.

Tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer op 12 februari 2019 waar aan de orde was een wetsvoorstel inzake de Wet wapens en munitie (implementatie EU-richtlijn), is ook wederom de verhoging van de leges aan de orde geweest. Slechts één politieke partij heeft bezwaar gemaakt tegen de verhoging van die leges. De meeste andere partijen steunden de verhoging en sommige vroegen zich zelfs af of het niet nog hoger zou moeten zijn.

In diezelfde discussie is ook aan de orde gekomen de wens van de KNSA om de geldigheidsduur voor een wapenverlof te verlengen, zodat de kosten per saldo voor sportschutters en schietsportverenigingen lager zijn en de werkdruk voor politieambtenaren aanzienlijk vermindert. De politieke fractie van de SGP heeft vorig jaar daarvoor nog een motie ingediend, teneinde de Minister te verzoeken de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Die motie is aangenomen.

De Minister heeft op 12 februari in het debat, nadat hij daaraan is herinnerd, toegezegd dat hij de mogelijkheden voor het verlengen van de geldigheidsduur zal meenemen in de modernisering van de Wet wapens en munitie, die voor 2020 op stapel staat.

De KNSA heeft tot nu toe wel weten te bereiken dat voor de in artikel 50a onder c en d genoemde wijzigingen, voor zo ver het afschrijving of bijschrijving van een wapen betreft, geen € 30,00 maar
€ 15,00 in rekening gebracht wordt, in afwijking van de publicatie in de Staatscourant. Dat is overeengekomen met de Nationale Politie.

knsa

Artikel 50a, lid 2 van de Rwm - wij citeren: “De onkostenvergoeding voor een combinatie van de in dit artikel genoemde bescheiden bedraagt niet meer dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt” - wordt wel gehandhaafd.

knsa

Een kijkje in de wapenkamer van Defensie Luchtmobiel

(Bron: 11 Luchtmobiele Brigade)

Defensie NL (NAVO) vuurwapen kalibers:

 -Glock 17 Pistool: 9mm (9x19mm)

-Standaard wapen Colt C7 geweer: 5,56x45mm (.223)

-Aanvalsgeweer HK416, en Minimi licht machinegeweer: 5,56x45mm (.223),

-Scherpschuttersgeweer HK417, en MAG middelzwaar machine geweer: 7.62x51 (.308)

-Accuracy International scherpschuttersgeweer (antipersoneel): 8.6x70mm (.338 lapua magnum)

-Barrett scherpschuttersgeweer (antimaterieel), en Browning M2 zwaar machine geweer: 12,7mm (.50BMG)

-Mossberg M590 Shotgun: 18,2 mm (kaliber 12 gauge)


 


Verlenging eindejaarsactie gratis AVRM lidmaatschap in 2020

(Bron: AVRM)

De eindejaarsactie is verlengd tot 1 februari 2020.

Als u zich in januari 2020 nog inschrijft als lid dan bent u tot 2021 geen contributie verschuldigd

U kunt AVRM lid worden via: Aanmelden als lid

CWM 2018 en wijziging in RWM

(Bron: KNSA)

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Daarnaast zijn een aantal voor de schietsport belangrijke wijzigingen:

 • Voor het schieten met vrijgestelde (antieke) wapens is vanaf nu geen verlof meer nodig. Al weer een aantal jaren geleden is deze verlofplicht in de ogen van de KNSA onterecht ingesteld en dat is dus nu teruggedraaid in artikel 2.4.5. De munitie voor deze vrijgestelde wapens is nog niet vrijgesteld; daarvoor dient de betrokkene wel een verlof tot het voorhanden hebben aan te vragen. Dat geldt uiteraard alleen voor de cilindrische kogels en niet voor de ronde bollen.  In de overleggen die de KNSA met het Ministerie en de Politie heeft gehad, is toegezegd dat degenen die beschikken over een vrijgesteld wapen, dit wapen nog wel op een Europese Vuurwapenpas kunnen laten bijschrijven, omdat in sommige andere landen deze vuurwapens wel verlofplichtig zijn.
 • In het kader van de Introducéregeling is destijds voor de Limburgse schutterijen die gebruik maken van een oud-Limburgse schuttersbuks (kaliber 12 of 16 met een minimaal gewicht van 12 kilogram) een ontheffing verleend op het in de Introducéregeling opgenomen maximaal drie (3) keer per jaar mogen schieten. Die uitzondering is nu ook in de reguliere Circulaire wapens en munitie opgenomen onderaan artikel 2.2.5.
 • In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.

Indien u de nieuwe Circulaire wilt inzien, klik hier: CWM 2018

Voor de wijziging in de Regeling klik hier: wijzigingen RWM

knsa

 

Meer artikelen...

 1. Verenigingswapens SV AVRM voor de beginnende en gevorderde schutter
 2. Van SLA naar sniper
 3. Per 2020 verhoging kosten jachtakte
 4. Meest gebruikte militaire kalibers
 5. E-screener in de media
 6. Afwijzing medegebruik militaire schietbaan Weert / Budel jaar 2020
 7. E-screener: Eerste stap kort geding tegen de Staat een feit
 8. KNSA en KNJV dagvaarden de Staat
 9. Speciale schiet momenten SV AVRM 2020
 10. E-screener - Rechter geeft jagers gelijk
 11. Schieten met de Bren (Brengun)
 12. Schietagenda SV AVRM 2020
 13. Evaluatie buitenbanen 2019 Budel door Piet Damen
 14. Eerste zitting aanvraag voorlopige voorzieningen een feit (E-screener)
 15. Bindings avond AVRM Zuid
 16. Jager mag jachtakte behouden
 17. Gebreken op schietbanen in Oirschot
 18. Veiligheidsregels in de Schietsport
 19. De 3 fasen voor beginnende sportschutters met verlof
 20. Verboden en Ongewenste wapens in de schietsport
 21. Wapens en munitie meenemen in het vliegtuig
 22. Minister Grapperhaus geeft opdracht om jachtakten en wapens terug te geven
 23. Minister antwoordt op Kamervragen inzake e-screener
 24. Limburgse jagers willen via rechter wapens terug
 25. Jagersvereniging stuurt stukken naar Ministerie
 26. KNSA reserveert € 50.000 voor gedupeerden e-screener
 27. CDA opent samen met jagers en sportschutters meldpunt ‘wapens terug’
 28. De SV AVRM heeft nu ook een eigen Facebook account
 29. Voorlopige deelname lijsten schieten buitenbaan Budel-Weert
 30. E-screener opgeschort, minister luistert naar bezwaren Jagersvereniging en KNSA
 31. Minister schort e-screener op voor bestaande verlofhouders
 32. Brief van de KNSA aan minister inzake e-screener
 33. Aanvraag login website voor SV AVRM leden
 34. CDA: 'Stop met absurde inname van wapens jagers'
 35. Welke wapens in het eerste jaar van het lidmaatschap conform CWM 2016
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren